W dniu 07.04.2018r. (sobota) o godzinie 17.00 w strażnicy w Woli odbędzie się Walne Zebranie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa
2. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorim Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
10. Plan działalności na rok 2018
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania KOSP

W przypadku braku kworum, zgodnie ze statutem KOSP o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie z takim samym porządkiem obrad.