W dniu 30.03 2019 r. (sobota) o godz. 16.00 odbędzie się Walne Zebranie Karmelickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkich członków straży zapraszam w tym dniu do strażnicy w Woli. ?
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego
10. Plan działalności na rok 2019
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania KOSP

W przypadku braku kworum, zgodnie ze statutem KOSP o godzinie 16.30 odbędzie się Walne Zebranie w drugim terminie z takim samym porządkiem obrad.