Cele KOSP

Zgodnie z zapisami statutu Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna realizuje następujące cele:

 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń i wypadków,
 • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 • Rozwijanie wśród członków KOSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
 • Utrwalanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem Ojczyzny,
 • Pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych i tradycji historycznych,
 • Uczestniczenie i reprezentowanie KOSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Sposób realizacji celów statutowych:

Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowościach działalności własnej i pomocy wzajemnej,

Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,

Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków KOSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków KOSP,

Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,

Organizowanie bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form działalności społecznej, wychowawczej, kulturalnej i oświatowej,

Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. Organizowanie pikników strażackich, bali, zabaw, przedstawień, koncertów i innych imprez o charakterze rozrywkowym.

Organizowanie apeli, capstrzyków i zespołowy udział członków KOSP w mundurach galowych stowarzyszenia w uroczystościach państwowych, religijnych i regionalnych, w szczególności związanych z parafią Ojców Karmelitów

Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i statutu KOSP.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego o których mowa w art. 4 ustawy

 1. Ratownictwo i ochrona ludności
 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.